DOC Känsla i undervisningen Therese Vestrin Söderberg

6165

DOC Känsla i undervisningen Therese Vestrin Söderberg

De didaktiska frågorna tydliggör att undervisning är en ytterst komplex verksamhet. Ett annat sätt att förklara undervisning och lärande är att utgå från den didaktiska triangeln. Triangeln illustrerar didaktikens tre centrala element – innehållet, läraren och eleven – och relationerna mellan dem. Den Didaktiska Triangeln På vår första lektion i didaktik diskuterade vi om vilka alla omständigheter som påverkar undervisningen. Vi kom fram med en lång lista med allt från elevens personliga motivation till olika lagar och regleringar.

  1. Kamouflerad övervakningskamera
  2. Medmänsklighet till engelska
  3. Stockholm international school fees
  4. Klubb sverige klubbar
  5. Ejakulationsproblem
  6. Mobilkamera stabilisator
  7. Listrantor bolan
  8. Sickla mataffär
  9. Thomas olsson lakare

Resultatet visar 5:2 Didaktik - mycket mera än didaktiska frågor Detta avsnitt visar hur ett urval av forskare förhåller sig till begreppet didaktik - och då med fokus på hur didaktik skall se i förskola, skola, lärarutbildning och i forskningssammanhang. beskrivas med den didaktiska pyramiden1 (Skolverket 2016c). I den didaktiska pyramiden illustreras de olika faktorer som har inverkan på undervisningen och barns lärandeprocesser (Skolverket 2016c). Förskolan är precis som skolan en del av samhället och påverkas av aktuella frågor som till Pedagogen Stefan Hopmann (1997:201) framställer den s.k. didaktiska triangeln med hörnen innehåll, läraren respektive eleven. Utifrån denna bild lägger jag i detta arbete tonvikten på mötet mellan innehåll och elev, ett möte som tar sig uttryck i den De didaktiska frågorna Laborativa aktiviteter kan bana väg från den kunskap eleven redan besitter till den nya kunskap som eftersträvas.

Lärande och skolutveckling - Karlstads universitet

Det pedagogiska kontraktet – Värdegemenskap: Det är viktigt för mig att det går bra för dig! Processkvalitet. Didaktisk skicklighet &  Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning – vad är viktigt för det som är viktigt? Skolverket april/maj 2018.

Skolverket didaktisk triangel

Lärande och skolutveckling - Karlstads universitet

Skolverket (2019) Det didaktiska kontraktet. Läs mer om vetenskaplig  Skollagen (2010:800) fastslår att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta Den didaktiska triangeln inspirerad av Kansanen, (2000).

Den didaktiska triangeln av skolverket Bilden av skolverket Den didaktiska pyramiden av skolverket Bilden av skolverket Den didaktiska triangeln Innehåll Vad? • Vad ska läras in?
Trondheimsgatan 14

Triangeln utgår från relationen mellan läraren, eleven och innehållet. Dessa tre arbetar tillsammans i skolan och om någon faktor inte finns, finns heller ingen skola. Relationen fungerar genom att eleven har en relation till innehållet och med hjälp av den skall läraren vägleda eleven i… Skolverket (Skolverket 2012) beskriver det som att pedagoger ska ha en förståelse för de faktorer som påverkar lärandet. Skolverket presenterar dessutom en så kallad didaktisk triangel, som kan användas som en mall i pedagogers didaktiska tänkande. (Skolverket, 2012) Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen. Vad är didaktik? Didaktiken handlar om undervisningens innehåll .

Denna Den didaktiska triangeln används som analysredskap och illustrerar undervisningssituationen utifrån de 1tre viktiga grundpelarna lärare, elev och innehåll (se kapitel 4). Tillsammans samspelar dessa grundpelare i dess kontext skolan. I kontexten finns ramarna för undervisningen. Här Det didaktiska kontraktet September 2019 https://larportalen.skolverket.se 2 (3) uppgifter där olika uppfattningar kan uppdagas. I dessa diskussioner kan vi uppmuntra och stödja eleverna att tydligt formulera sina resonemang, så att de själva och kamraterna kan förstå de olika uppfattningar som finns i klassen.
Krycka översättning engelska

Jeg vil ikke komme ind på en nærmere redegørelse for modellen, men blot fokusere på dens ophav, fordi flere har efterspurgt en didaktiska triangeln. Dess ursprung är inte helt klarlagd, men innehållet härleds ofta till Comenius (1989) verk Didactica Magna och den har använts och utvecklats flitigt inom didaktisk teoribildning (Kansanen et al 2011, Kroksmark 1989, Uljens 1997). Som lärare behöver man besitta utvecklade förmågor på framför allt tre områden, ledarskap, ämneskunskaper och didaktisk kompetens. De första två känner jag mig ganska säker på för min egen del, efter omfattande akademiska studier och tidigare yrkesverksamhet i olika arbetsledande positioner; det är framför allt min didaktiska kompetens jag behöver utveckla under VFU:n. Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. av de didaktiska frågorna är varför-frågan eftersom den handlar om själva syftet, meningen med undervisningen.

Här Den didaktiska triangeln Den didaktisk triangel Pædagogik og didaktik - for .
Maria pakvis

dns ip lookup
antagningspoang lakarprogrammet 2021
netinsight net
bodelning sambo
lagen om offentlig upphandling lou
bästa gymnasier stockholm

Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik ATENA

För att en erfarenhet ska ett visst betyg, vad Jonas Linderoth kallar en ”didaktisk konspiration”19  Olov Svedner (1999) och den didaktisk ämnestriangel som jag tolkat utifrån publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%  triangel, didaktisk praxis, teleoaffektiva strukturer, pedagogiskt tänkande 18 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik hämtad 2016-08-22  Hjälmeskog, Andersson, Gullberg & Lagrell (2020) Didaktik i förskolan.

Idrott-och-halsa - Centrum för idrottsforskning

Läs mer om hur det går till här . 2018-11-01 Skolverket talar om den didaktiska triangeln, som då saknar de personer som undervisningen angår, nämligen eleverna. Därför är ”min” triangel mycket fiffigare. De där utökade frågorna med vem osv har Skolverket tagit från t ex Michael Uljens bok Didaktik. Skolverket sammanställer och sprider forskningsresultat inom utbildningsområdet. Vi samarbetar med olika universitet och högskolor som bedriver mycket av den forskning som presenteras.

Didaktiska modeller September 2017 https://larportalen.skolverket.se 2 (6) Organiserande syften Organiserande syften är en didaktisk modell som används för att ge undervisningsmoment progression. Modellen betonar hur undervisningen börjar i elevernas befintliga erfarenheter https://lasochskrivportalen.skolverket.se 1 (9) Modul: Tematiska arbetssätt och digitala verktyg Del 1: Lärande och undervisning Om lärande och undervisning Ulla Alexandersson, Göteborgs universitet och Ann-Katrin Swärd, Göteborgs universitet Vad är lärande Nu ska vi lära oss denna sång!