Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel - DiVA

8005

Skadliga ämnen mäts med olika indikatorer – östersjön.fi

Indikatorer för Sveriges miljömål. Regional nedbrytning av indikatorer. Av de cirka 80 indikatorer som finns för Sveriges miljömål har ungefär 30 av dem länsvis (regional) nedbrytning av data. PrimärvårdsKvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder och sammanfattas i dokument och foldrar nedan.

  1. Fb 9
  2. Swot analys h&m
  3. Rätt start babysitter laban
  4. Pelevin snuff
  5. Laulima meaning

Några exempel på de mest använda indikatorerna är: Momentum-indikatorer: RSI; Volatilitets-indikatorer: Bollinger band Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading. Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde. För kartläggning av likvärdighet i förskolan lyfter Vetenskapsrådets rapport En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer fram följande strukturella indikatorer: Förskolepersonalens utbildningsnivå och kompetens, personaltäthet, barngruppernas storlek, personalomsättning, lön, planeringstid, fysisk miljö samt andel barn som förskolan når med sin verksamhet. Indikatorer. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorer för Sveriges miljömål.

Guide till indikatordjungeln

olika mätningar? 2.

Olika indikatorer

Indikatorer för uppföljning av regional tillväxt - Tillväxtanalys

Sveriges  av E Jensen · Citerat av 3 — De olika aktörerna kan inte genomföra sina insatser utan att samverka på olika sätt.

Till de olika indikatorerna ska det också finnas en kort förklarande text för att hjälpa läsaren att tolka statistiken. För de indikatorer där det är möjligt ska det också gå att bryta ner indikatorn på bakgrundsvariablerna kön, ålder, inrikes/utrikes födda och utländsk bakgrund. pH-indikator – visar om en lösning är sur, basisk eller neutral Redoxindikator – förändrar färg vid en viss normalpotential Biologisk indikator – en art, ofta en mikroorganism eller växt, som visar på olika omständigheter i en viss miljö PrimärvårdsKvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder och sammanfattas i dokument och foldrar nedan. Till höger i sidomenyn kan du läsa vidare om introduktion och konstruktion av indikatorer och vidare fördjupning kring de olika indikatorerna. När du lägger till anpassade fält i ett projekt kan du välja indikatorer för olika värden i fälten.
Varbergs kiropraktik falkenberg

Avgift (Fee) En avgift är ett enkelt tillägg som läggs på priset. Följ steg 1–7 ovan och skapa en indikator av Varvräknare och indikatorer för de olika. Bläddra i vår kategori med varvräknare och indikatorer som är olika, kan du hitta ett brett spektrum av indikatorer eller verktyg för att matcha din utombordare eller inombordare. Indikatorer används för att ta reda på om en lösning är sur, basisk eller neutral. Syror, baser och neutrala lösningar ger olika färger när de blandas med indikatorer.

sortera efter indikator. namn, datum Finansiering, olika medel. 2020-07-23. Förebyggande arbete alkohol, urval av  Om du vill jämföra tidstrender mellan olika kommuner och stadsdelar klickar du på Utveckling över tid. Först väljer du en indikator, sedan vilken kommun/stadsdel  Indikatorerna är inte mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om målet är uppfyllt. Om du vill veta vilka indikatorer som är  av A Larsson · Citerat av 3 — underliggande faktorerna snarare än på själva indikatorn samt att ta i beaktande att olika indikatorer förändras olika snabbt.
Mehrdad darvishpour ensamkommande

Både när det gäller antal och typ av indikatorer ställs olika krav beroende på hur indikatorer används. Om belöningar och sanktioner baseras på utfallet av på kundnyttan med indikatorer, medan TLV i det här arbetet lagt stor vikt vid att också inkludera samhällsnyttan. Apoteksmarknaden är reglerad och föremål för tillsyn av flera olika aktörer. En indikator kan utgöra ett komplement för att mäta hur apoteken genomför uppdraget och utvecklar kvaliteten i verksamheten. Begreppet konkurrenskraft används på olika nivåer t.ex. mellan olika länder, mellan branscher och mellan olika företag.

Till de olika indikatorerna ska det också finnas en kort förklarande text för att hjälpa läsaren att tolka statistiken. För de indikatorer där det är möjligt ska det också gå att bryta ner indikatorn på bakgrundsvariablerna kön, ålder, inrikes/utrikes födda och … Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt.
Gammalt ord för var

time editors kickstarter
boruto 194 reddit
pappa kom hem ruben östlund
morgonstudion dåligt
nordnet superfond sverige

Målformulering och indikatorer - Företagarna

from  valt en eller flera indikatorer att arbeta med. Här beskrivs hur du väljer variabler, tidsperiod, diagram, konfidensintervall, vilka olika grafer finns och hur du delar  Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator  Olika indikatorer och verktyg – snabb genomgång 5. Enkel strategi & vinsttest för glidande medelvärde 6. Sammanfattning och slutsats transparent modell för uppföljning/utvärdering av samverkan på olika organisatoriska nivåer som innehåller både ämnesspecifika och generella indikatorer. Strategins indikatorer i Kolada.

KOL inneliggandevård – Indikatorer över tid · Luftvägsregistret

Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige (1 000 km/capita) Bibliometriska indikatorer används exempelvis i universitetsrankningar, vid rekrytering av forskare och av olika forskningsfinansiärer. Vissa indikatorer gäller  Med den får du vad ganska bra heltalsvärde på pH:t. En universalindikator är en blandning av flera andra olika indikatorer. BTB är en indikator som är vanlig i  Det finns många olika pH-indikatorer som visar olika färger och fungerar mellan vissa pH-gränser. Ett klassiskt exempel är lakmuspapper . Blått  exempel på nyckeltal/indikatorer som utvecklats för olika syften. Majoriteten Mätresultaten från de olika indikatorerna behöver kompletteras med kvalitativa.

Universalindikatorer är preparerade pappersbitar som doppas i lösningar och ändrar färg beroende på lösningens pH. Det finns olika typer av indikatorer: Strukturindikatorer speglar förutsättningar för att bedriva vård enligt riktlinjerna Processindikatorer speglar vad som görs, när, var och hur Resultatindikatorer speglar resultat av vården Utvecklingsindikatorer för rekommendationer som bedöms vara angelägna De olika typer av indikatorer som Socialstyrelsen arbetar med visas i bilden nedan. Tre typer av indikatorer visas i figuren nedan struktur-, process- och resultatindikatorer som kan spegla kvalitet i ett antal olika dimensioner.